J.W.Kok" /> Your SEO optimized title page contents
Zoeken
 World's Best Wind Turbine Beste Wind World's Turbine  

   
  WINDTURBINE INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3rmvsENW5F4 http://www.youtube.com/watch?v=3rmvsENW5F4  

WIND TURBINE INSTALLATION INSTRUCTIONS EXPLORING AC AND DC MYTHS WINDTURBINE INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN VERKENNEN AC en DC MYTHES 
 

LET US LATEN WIJ 
READ IT READ IT 
FOR YOU VOOR U 
Simply just click on this text and we will read this page out loud . Gewoon klik dan op deze tekst en wij zullen deze pagina voorgelezen. Just sit back and relax your eyes as we do all the reading for you. Gewoon achterover leunen en ontspannen je ogen als wij doen al het lezen voor u.  --------------------------------------------------------------------------------http://www.youtube.com/watch?v=3rmvsENW5F4 http://www.youtube.com/watch?v=3rmvsENW5F4 
ARE YOUR BLADES ON BACKWARDS? ZIJN UW bladen verkeerd? If your performance is bad and the blades Als je prestaties is slecht en de messen 
do not spin fast you could have your blades on BACKWARD! niet snel draaien kunt u uw messen hebben op ACHTERUIT! Let's check out your blades! Laten we eens kijken van uw messen! 
Look in between the two bolt holes on the blade handle and you will see that ONE side has a dimple (injection mark) Kijk in tussen de twee boutgaten op het blad handvat en je zult zien dat de ene kant een kuiltje heeft (injectie mark) 
The blade side with the small dimple between the bolt holes gets faced towards the hub and thus also faces the PMA. Het blad zijde met het kleine kuiltje tussen de boutgaten wordt geconfronteerd de richting van het centrum en dus ook tegenover de PMA. 
If this dimple is facing into the wind you have bolted on your blades backwards and they need to be flipped over and reversed. Als dit kuiltje is gericht tegen de wind in je hebt vastgeschroefd op de bladen naar achteren en ze moeten worden omgedraaid en omgekeerd. 


--------------------------------------------------------------------------------

NOTE: ALWAYS MOUNT FUSES, VOLT METERS AND AMP METERS ON THE NEGATIVE WIRE TO PREVENT CORROSION! LET OP: ALTIJD zekeringen, VOLT METER EN AMP METER Monteer op de negatieve kabel om corrosie te voorkomen! 

--------------------------------------------------------------------------------

  FOR TWIN TAIL TYPES VOOR TWIN Staart SOORTEN 

SEE THIS PHOTO Bekijk deze foto 
  
--------------------------------------------------------------------------------

NO FUSE AND YOU LOSE Geen zekering en je verliest 
Unprotected stator coils can overheat in severe wind storms! Onbeschermde stator spoelen kunnen oververhit raken in zware stormen! 
ALSO DO NOT FORGET TO PUT A FUSE (BREAKER) ON EACH TURBINE! Vergeet ook niet om een zekering (breker) dat er op elk TURBINE! 
FOR WIND SCORPION and GHOST (For all #SCS and #PC PMA's) Voor Wind SCORPION en Ghost (Voor alle # SCS en # PC PMA's) 
10 amp AC breaker for 48 volt systems 10 amp AC zekering voor 48 volt systemen 
20 amp AC breaker for 24 volt systems 20 amp AC zekering voor 24 volt systemen 
40 amp AC breaker for 12 volt systems 40 amp AC zekering voor 12 volt systemen 

 Since PMA alternators are putting out PULSING DC voltage you must use an AC type breaker ONLY! Omdat PMA dynamo's zijn het blussen van Pulsing gelijkspanning moet u gebruik maken van een AC soort schakelaar ONLY! DO NOT USE DC BREAKERS or they will "ARK" and burn up especially in the 48 volt systems! GEBRUIK GEEN DC Knalprijzen of ze wil "ARK" en vooral verbranden in de 48 volt systemen! Find these breakers at your local hardware store. Vind deze breakers bij uw plaatselijke bouwmarkt. Comes with a nema approved metal box for about $30.00 This can also become your CUTOFF point in emergencies. Wordt geleverd met een NEMA goedgekeurde metalen doos voor ongeveer 30,00 dollar Dit kan ook worden uw CUTOFF punt in noodgevallen. 

TIP ABOUT AC BREAKERS: Tip voor AC BREAKERS: 

Even AC breakers have an internal positive connection PREFERENCE ! Ook AC brekers hebben een interne positieve voorkeur voor verbinding! 

HINT: Look at the breaker switches 'ON' and 'OFF' positions, the POSITIVE wire connection is always most near the 'ON' position of the switch. TIP: Kijk naar de schakelaar schakelt 'ON' en 'uit' positie, de positieve draad verbinding is altijd het meest in de buurt van de 'ON' stand van de schakelaar. By the same token the NEGATIVE wire connection is the one closest to the 'OFF' position of the breaker switch. Op dezelfde wijze de negatieve draad verbinding is het dichtst bij de 'OFF' positie van de schakelaar. 
 

FOR FIREBIRD (For all #SC PMA's) Voor Firebird (Voor alle # SC PMA's) 
15 amp AC breaker for 48 volt systems 15 amp AC zekering voor 48 volt systemen 
30 amp AC breaker for 24 volt systems 30 amp AC zekering voor 24 volt systemen 
50 amp AC breaker for 12 volt systems 50 amp AC zekering voor 12 volt systemen 

--------------------------------------------------------------------------------

CONTROLLERS INFO CONTROLLERS INFO 
For those of you using batteries link here to find out MORE about BATTERY controllers . Voor degenen onder u het gebruik van batterijen link hier voor meer informatie over de accu's. 
For others who are direct grid-tieing you will not need a controller but refer to the instructions of your grid tie manufacturer recommendations.. Voor anderen die directe grid-bindingsgraad u geen behoefte aan een controller, maar verwijzen naar de instructies van uw rooster das aanbevelingen van de fabrikant .. 

--------------------------------------------------------------------------------

 TURN OFF ALL ELECTRICITY BEFORE MAKING ANY SCHAKEL alle elektriciteit VOORDAT U 
POWER CONNECTIONS OR ELSE THIS COULD HAPPEN POWER verbindingen of anders dit zou kunnen gebeuren 

--------------------------------------------------------------------------------

Info on parallel and series wiring for 12 and 24 volt batteries Informatie over parallel en in serie bedrading voor 12 en 24 volt accu's 

--------------------------------------------------------------------------------

ONLY tighten the Blade Bolts with 5 ft. lbs. ALLEEN draai de Blade Bouten met 5 ft lbs. of torque or the mounting handles will crack!! van het koppel of de montage van handgrepen zal barsten! 
Installation Installatie 
Any licensed general contractor can install this for you. Elke gemachtigde algemene aannemer kunt deze voor u. If you can work with pipe, cement and electricity you can easily install an wind turbine. Als je kunt werken met pijp, cement en elektriciteit kunt u eenvoudig installeren van een windturbine. 

--------------------------------------------------------------------------------

Using #6 Welding Cable For Your Wind Turbine Generator Pivots! Met behulp van # 6 laskabel For Your Wind Turbine Generator Draaipunten! - - 
 Slip Rings are not the correct technology for small wind turbines. Slip Rings zijn niet de juiste technologie voor kleine windturbines. 
Welding wire is actually much more dependable and can't ever snap Lasdraad is eigenlijk veel betrouwbaarder en kan nooit snappen 
off in freezing cold weather like the carbon brushes on slip rings can. af in de ijzige koude als de koolborstels op de sleepringen kan. 
Using ONE large #6 cable provides proven 50 year + durability Met behulp van een grote # 6 kabel biedt bewezen 50 jaar + duurzaamheid 
Do not use three finer wires in three phase PMA output types! Gebruik geen drie fijnere draden in drie fase PMA-uitgang types! Not proven dependable! Niet bewezen betrouwbaar! 
DO NOT USE #4 OR larger welding wire!!!!! GEBRUIK GEEN # 4 of groter lasdraad!! It will bind up into the pipe!!! Het zal binden in de pijp! Use ONLY #6 standard welding cable or UL1028 #8 gauge. Gebruik UITSLUITEND # 6 standaard laskabel of UL1028 # 8 meter. 
Sources for WELDING CABLE Bronnen voor laskabel 
For the best price on #6 Welding Cable call - Maney Wire & Cable at TOLL FREE Ph. 877-469-9473 Voor de beste prijs op # 6 laskabel call - Maney Wire & Cable in GRATIS Ph 877-469-9473 
If you need a tough but smaller wire size you can also try " #UL1028 #8 Gauge " - Maney Wire & Cable sells that too! Als u een zware maar kleiner draaddikte je kunt ook proberen "# UL1028 # 8 Gauge" - Maney Wire & Cable verkoopt dat ook! 
No one can give you lower pricing on wire and cable than- Niemand kan u lagere prijzen op de draad en kabel dan- 
Maney Wire & Cable Company / Call - Ph. 877-469-9473 or 909-230-4900 Maney Wire & Cable Company / Call - Tel 877-469-9473 of 909-230-4900 
Maney Wire & Cable / 3559 EAST GUASTI RD. Maney Wire & Cable / 3559 EAST Guasti RD. UNIT E / ONTERIO, CA 91761 / http://www.maneywire.com UNIT E / ONTERIO, CA 91761 / http://www.maneywire.com 

--------------------------------------------------------------------------------

Use #6 Welding Cable For Your Wind Turbine / Generator Pivots! Gebruik # 6 Las-kabel voor uw Wind Turbine / Generator Draaipunten! - - 
Slips Rings Are Out Dated! - Here are all the good reasons why! Slips Ringen zijn uit Gedateerd - Hier zijn alle goede redenen waarom! 
Welding cable is a highly specialized power transmission medium used for grueling applications that demand extreme resistance to twisting, turning, abrasion and pulling. Lassen-kabel is een zeer gespecialiseerde krachtoverbrenging medium dat wordt gebruikt voor de slopende toepassingen die extreme weerstand eisen dat draaien, draaien, schuren en te trekken. Welding wire is also exposed to UV rays 10 x more intense then the Sun in welding rooms so it can withstand very high levels of UV radiation too. Lasdraad wordt ook blootgesteld aan UV-stralen 10 x sterker dan de zon bij het ​​lassen kamers, zodat het kan ook bestand is tegen zeer hoge UV-straling. Welding cable is made using hundreds of very small, soft and ductile strands of annealed copper wire so it will last for well over 50 years while being subjected to over 2,000,000 cycles of twists, tugs, bends, turns and all other types of 'torques'. Lassen kabel is gemaakt met behulp van honderden van zeer kleine, zachte en taaie strengen gegloeid koperdraad dus het zal duren voor meer dan 50 jaar, terwijl te worden onderworpen aan meer dan 2.000.000 cycli van wendingen, sleepboten, bochten, bochten en alle andere soorten van 'koppels' . It is also water tight and the special rubber jacket is especially made to withstand millions of hours of abrasive action. Het is ook waterdicht en de speciale rubberen mantel is speciaal gemaakt om miljoenen uren van de schurende werking te weerstaan. 
The professional welders who have used this great cable for almost a century dragging it over their rough shop floors decade after decade. De professionele lassers die deze geweldige kabel voor bijna een eeuw te slepen over hun ruwe winkel vloeren decennium na decennium. Many welding machine's used during WWII in ship building are still using the original cable that was supplied with those machine over 70 years ago and they are still going strong with no sign of replacement needed any time soon. Veel lasapparaat is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog in de scheepsbouw nog steeds met de originele kabel die is meegeleverd met deze machine meer dan 70 jaar geleden en ze zijn nog steeds uitstekend met geen enkel teken van te vervangen op korte termijn. 

To replace the slip rings in your old wind turbine or to install one of ours you will need two pieces of 6# welding wire, one red and one black. Om de sleepringen te vervangen in uw oude windturbine of een van ons te installeren moet u twee stukken van 6 # lasdraad, een rode en een zwarte. This will go inside the pole tower and can withstand lots of twisting and turning motion. Dit zal gaan in de paal toren en is bestand tegen veel draaien en draaien beweging. 
You will also need to purchase a water pipe as your mounting pole. Je moet ook op een waterleiding te kopen als uw montage paal. Choose schedule #80 -1.5" water pipe if you live in a real windy or storm prone area. This pipe is available at any 'Home Depot' type hardware store. I would recommend you have them cut the pipe at 17 feet. This will give you 3 feet cemented into the ground and a nice tall 14 foot tall mast that will not require messy looking guy wires. Kies plannen # 80 -1.5 "waterleiding als je woont in een echte wind of storm gevoelig gebied. Deze buis is te vinden op het even welk type 'Home Depot' hardware store. Ik zou je aanraden hebben ze de pijp gesneden op 17 meter. Dit zal geeft je 3 voet gecementeerd in de grond en een mooie lange 14 meter hoge mast die niet nodig rommelige zoek tuidraden. 
14 feet is just high enough to easily be worked on with a 12 foot painters ladder and is tall enough so kids can't get cut by the spinning blades. 14 meter is net hoog genoeg om gemakkelijk te worden gewerkt met een 12 voet schilders ladder en is lang genoeg, zodat kinderen niet kunnen krijgen gesneden door de draaiende messen. While you are at the hardware store buy a post hole digger and a few bags of premixed "post hole" cement too. Terwijl u bij de bouwmarkt te koop een paalgat graafmachine en een paar zakken van voorgemengde "post hole" cement. Remember the welding wire is only to hold up top the twisting action of the turbine head in the pole. Denk aan de lasdraad is alleen op te houden boven de draaiende beweging van de turbine kop in de paal. Welding wire is too expensive for long under ground runs. Lasdraad is te duur voor lang onder de grond loopt. The longer run of wire can be done with UF type direct burial type wire. De langere termijn van de draad kan worden gedaan met UF soort rechtstreeks in de grond soort draad. 10 gauge 4 conductor is fairly cheap. 10 meter 4-aderige is vrij goedkoop. Double the wires up for maximum amperage. Verdubbel de draden tot een maximale stroomsterkte. Twist the black and the white together to become the positive and then the green and copper together for the negative. Twist de zwarte en de witte met de positieve en dan de groene en koper samen worden voor de negatieve. A 250 foot box is about $120.00 at the Home Depot - Run this wire under ground as UF type wire is a water proof, direct burial type wire that is easy to install without need for conduit.. Een 250 meter box is ongeveer 120,00 dollar in het Home Depot - Voer deze kabel onder de grond als UF soort draad is een waterdicht, rechtstreeks in de grond soort draad die is eenvoudig te installeren, zonder behoefte aan buis .. Finally connect this wire to your battery with the proper fusing. Ten slotte verbindt u deze draad aan de batterij met de juiste fuseren. You are basically done with the hard part. U bent in principe klaar met het moeilijkste deel. What you do with your battery power is your own prerogative, grid feeding, powering an power inverter, heating water etc. Wat u doen met uw batterij is je eigen recht, het voedingsbedrijf, het voeden van een omvormer, verwarming water enz. 
*Note: IF you use a foot pipe over 12 feet tall on a wind turbine that has a 65" or smaller blade diameter it will need guys wires or need to be at least Schedule #80 to resist bending when a storm hits!!! However wind turbines that have a greater than 65" diameter MUST have guys wire AND be mounted with schedule #80 pipe! * Opmerking: Als u een voet pijp meer dan 12 meter hoog op een windturbine met een 65 "of kleiner bladdiameter het zal moeten jongens draden of moeten op zijn minst Schema # 80 zijn om weerstand te bieden buigen heeft toen een storm hits!! Maar windturbines die een groter dan 65 "diameter hebben MOETEN jongens draad en worden gemonteerd met schema # 80 pijp! 

--------------------------------------------------------------------------------

BATTERY OVERCHARGE PREVENTION REGULATION - LINK HERE Accu overbelading PREVENTIE VERORDENING - LINK HIER 
NOTE: NEVER EVER USE SOLID STATE CONTROLLERS PLACED DIRECTLY IN BETWEEN THE WIND TURBINE AND THE BATTERY! OPMERKING: Gebruik NOOIT SOLID STATE-regelaars geplaatst tussen de windturbine en de batterij! 
ALWAYS HOOK POWER DIRECTLY TO THE BATTERY AND THEN RUN A BATTERY CONTROLLER AND THEN DUMP ANY EXTRA POWER! ALTIJD HOOK POWER direct op de accu en vervolgens een BATTERIJ controleur en vervolgens DUMP EEN EXTRA POWER! 
That is the problem!! Dat is het probleem! Wind turbine MAY NEVER go through a change controller since it is PULSATING AC or DC power (Also called WILD AC) Windturbine mag NOOIT gaan door middel van een wijziging controller omdat het pulseert AC of DC voeding (ook wel WILD AC) 
You must go from the turbine RIGHT into the rectifier and THEN right into the battery. Je moet gaan van de turbine tot in de gelijkrichter en dan rechts in de batterij. THEN you need a battery controller like our SEA440 Dan moet je een accu-controller zoals onze SEA440 
LINK- http://www.hydrogenappliances.com/batteryregulator.html LINK- http://www.hydrogenappliances.com/batteryregulator.html 


--------------------------------------------------------------------------------

STOPPING THE TURBINE FROM SPINNING? Stoppen van de turbine met draaien? NOT SMART!!! Niet slim! 
NOT GOOD! NIET GOED! ELECTRIC BRAKES BURN PMA COILS OUT - Elektrische remmen BURN PMA SPOELEN OUT - 
FREE WHEELING IN STORMS IS PREFERRED! Vrijloop in Storms heeft de voorkeur! NEVER TRY Probeer NOOIT 
TO STOP A TURBINE FROM SPINNING BY SHORTING THE Naar een turbine STOP met draaien door kortsluiting DE 
OUTPUT WIRES TOGETHER!! OUTPUT draden aan elkaar! 
You can ground or "short" the wires together in order to stall-out your wind turbine blades from spinning BUT ONLY in wind UNDER 20 MPH U kunt de grond of "kort" de draden samen om kraam-out van uw windturbine bladen met draaien, MAAR ALLEEN in de wind onder de 20 MPH 
If you use "SHORTING" as a high speed braking system your going to FRY your coil! Als u "kortsluiting" als een high speed remsysteem je gaat FRJ je rol! Todays small wind turbines are designed to take 135 MPH winds and survive. Todays kleine windturbines zijn ontworpen om 135 MPH wind te nemen en te overleven. Do not forget to build your towers extra tough! Vergeet niet om bouw je torens extra sterk! 

--------------------------------------------------------------------------------

More On "No Slip Rings" - Our advice on slip rings is to use heavy rubber coated welding cable and don't worry about twisted wire. Meer over "Geen Slip Rings" - Ons advies op sleepringen is het gebruik van zware rubberen laskabel en maak je geen zorgen over de gedraaide draad. Twisted wires in the pole are an overrated problem in modern small wind turbines. Twisted draden in de pool zijn een overschatte probleem in de moderne kleine windturbines. Heavy rubber welding cable tends to simply unwind when it is under tension and the wind turbine head favorers turning in the opposite direction to effect unwinding. Zware rubberen laskabel de neiging om gewoon te ontspannen als het onder spanning en de windturbine hoofd favorers te draaien in de tegenovergestelde richting van kracht tot rust te komen. Welding cable has also magical qualities when it comes to taking continuous twisting and has incredible abrasion resistance when rubbing inside the pipe. Laskabel heeft ook magische kwaliteiten als het gaat om het maken van continue draaien en biedt een zeer grote slijtvastheid bij het wrijven in de pijp. Welding cable will last for about 50 years (Not even slip rings will last 50 years) Laskabel duurt ongeveer 50 jaar (niet eens slip ringen zal duren 50 jaar) 
NO OTHER TYPE OF WIRE HAS ALL THESE QUALITIES EXCEPT WELDING CABLE! Geen enkel ander type Wire heeft al deze kwaliteiten BEHALVE laskabel! USE IT!!!!!!!!!!!! GEBRUIK HET!!!! 
In all our testing slip rings eventually failed and required maintenance while over 40,000 small turbines equipped with #6 rubber welding cable operated with an exceptional 100% dependability factor for over 24 years now and counting. In al onze testen sleepringen uiteindelijk mislukt en vereist onderhoud, terwijl meer dan 40.000 kleine turbines uitgerust met # 6 rubberen laskabel bediend met een uitzonderlijke 100% betrouwbaarheid factor voor meer dan 24 jaar nu en tellen. 100% reliability 100% betrouwbaarheid 
NEW AGE - Why do you assume that the wires on a tiny modern wind turbine would "BIND" ? New Age - Waarom denk je ervan uitgaan dat de draden op een kleine moderne windturbine zou "binden"? 
These turbines are so scrony at only 19 lbs. Deze turbines zijn zo scrony op slechts 19 pond. They are so tiny they can't bind. Ze zijn zo klein dat ze niet kunnen binden. Wind turbine have never before in WORLD history weighed this little. Windturbine zijn nooit eerder in de wereldgeschiedenis woog deze kleine. 
The advent of carbon fiber blades have changed the rules forever. De komst van carbon bladen zijn de regels veranderd voor altijd. 
In this new era, new ways of thinking have started. In dit nieuwe tijdperk, zijn er nieuwe manieren van denken begonnen. Any slightly twisted wires tend to just "UN-WIND" like a rubber band does. Een licht gebogen draden hebben de neiging om gewoon "UN-WIND" als een elastiekje doet. 
Yet more on the - "NO SLIP RINGS" Topic Nog meer op de - "geen sleepringen" Topic 
If you have #6 rubber welding cables and put them in a wind turbine tower pipe you can only turn them about 20 or 30 times in any one direction before they get tight. Als u # 6 rubber laskabels en doe ze in een windturbine toren pijp kun je alleen zet ze ongeveer 20 of 30 keer in een bepaalde richting voordat ze strak. Interestingly enough this point they react like a giant Rubber-Band and try to turn the other way trying to unwind themselves. Interessant genoeg dit punt reageren ze als een reusachtige Rubber-Band en proberen om de andere manier proberen om zich te ontspannen draaien. A simple rubber tension system was born from welding cable! Een eenvoudige rubberen spansysteem werd geboren uit laskabel! It's very reliable, cheap and never fails. Het is zeer betrouwbaar, goedkoop en nooit faalt. No moving or rubbing parts to fail. Geen bewegende delen of wrijven om te mislukken. Welding cable is specially made cable designed to endure endless abrasion, twisting, bending and turning motions offering at least half a century of service life or more. Lassen kabel is speciaal gemaakt kabel ontworpen om eindeloos schuren doorstaan, draaien, buigen en draaien bewegingen die ten minste een halve eeuw van de levensduur of meer. Especially if it's in a dark pipe with no UV shining on it. Vooral als het in een donkere buis met geen UV erop schijnt. It should last a life time. Het duurt een leven lang. 
WILL RAIN OR SNOW SHORT OUT MY PMA? WILL regen of sneeuw KORT UIT MIJN PMA? 
No it will not, and here is why. Nee, dat niet, en hier is waarom. The turbine gets very hot in higher winds so it MUST be 'open-vented' in order to stay cool. De turbine wordt erg heet in het hoger wind dus moet het 'open-vented' om koel te blijven. 
This type of unit can actually run under water in rain water which contains no electrically conductive mineral salts like tap water or ground water does. Dit type toestel kan draaien onder water in de regen water waarin geen elektrisch geleidende minerale zouten zoals leidingwater of grondwater doet bevat. Pure rain and snow as found on the top of the wind turbine pole are non-conductive until they touch the earth and soak up salts and minerals and only THEN become's electrically conductive and ONLY THEN. Pure regen en sneeuw zoals gevonden op de top van de windturbine pool zijn niet-geleidend totdat ze contact met de aarde en geniet van zouten en mineralen, en alleen dan wordt het elektrisch geleidend en dan pas. It is a big misconception that water is thought to be automatically electrically conductive in all of it's many states. Het is een grote misvatting dat water wordt beschouwd als automatisch elektrisch geleidend in al haar vele landen. Pure snow and rain water have Zero PPM 'dissolved-solids' chemically speaking so it can not harm or short out an open PMA resting on the top of a pole high up in the air. Pure sneeuw en regen water hebben Zero PPM 'opgeloste-solids' chemisch gezien dus het kan geen kwaad, of kortsluiting een open PMA rusten op de top van een paal hoog in de lucht. 

MORE: MEER: 
LEARNING ABOUT WATER AND ELECTRICITY - We have sold over 230,000 of these and wet conditions never harms them. LEREN OVER water en elektra - We hebben al meer dan 230.000 van deze en natte omstandigheden niet schadelijk voor hen. Also RAIN and SNOW do not contain any minerals so they are ZERO PPM dissolved solids and are thus NOT electrically conductive. Ook REGEN EN SNEEUW bevatten geen mineralen, zodat ze ZERO PPM opgeloste vaste stoffen en zijn dus niet elektrisch geleidend. Only GROUND water, ocean water and tap water are electrically conductive. Alleen grondwater, water uit de oceaan en water uit de kraan zijn elektrisch geleidend. Rain water can NOT conduct electricity,, if it could millions of power poles and transmission wires would be blown out of the sky line every time it rains and this is not the case. Regenwater kan niet elektrisch geleidend,, als het zou kunnen miljoenen elektriciteitspalen en transmissie draden zou worden geblazen uit de lucht lijn elke keer als het regent en dat is niet het geval. 

More on PMA water Meer op de PMA water 
Rain water is SO clean that it can not conduct electricity. Regen water is zo schoon dat het niet kan elektriciteit geleidt. 
(that is the reason rain water does NOT leave "WATER SPOTS",,, Rain water does not contain minerals in it. (Dat is de reden regen water niet verlaten "watervlekken",,, Regen geen water bevat mineralen in. 
Only minerals in TAP WATER and GROUND WATER cause water to become highly electrically conductive. Alleen mineralen in leidingwater en grondwater oorzaak water te worden zeer elektrisch geleidend. 
Also most of our PMA's can get over 300 F. during wind stormy so they need a big vent hole in order to stay cool. Ook de meeste van onze PMA's kunt krijgen meer dan 300 F. tijdens stormachtige wind dus moeten ze een groot ventilatie gat om koel te blijven. 
As far as the water the gap in the stator is plenty of drainage. Wat het water het gat in de stator is voldoende drainage. Do not worry. Maak je geen zorgen. 
WATER IN CEMENTED TOWER PIPES; WATER in gecementeerde TOREN pijpen; 
Drill a small 1/4 drain hole at the cement or ground level of the pipe. Boor een kleine 1/4 afvoergat aan de cement-of de grond van de buis. Fill the pipe with a few cups of liquid cement (water mixed with Portland cement powder only, NO sand or rock!!!) When this mixture comes out of your 1/4" drill hole then chase it with a gallon of clear water. If it clogs during pouring use a piece of wire until it flows clear water. DONE! - Water in pipe problem gone!!!!!!!!!!! Vul de buis met een paar kopjes van vloeibaar cement (water vermengd met Portland cement poeder alleen, geen zand of steen!) Wanneer dit mengsel komt uit je 1/4 "boorgat vervolgens te jagen met een liter helder water. Als het verstopt tijdens het gieten gebruik maken van een stuk draad tot het stroomt helder water GEDAAN -.! Water in de pijp probleem weg!!!! 

--------------------------------------------------------------------------------

Tower strength Toren van kracht 
We only talk in terms of lateral loading or in simpler term sideways thrust or loading. We hebben alleen spreken in termen van zijdelingse belasting of in eenvoudiger termijn zijwaartse stuwkracht of laden. Your Hornet turbine creates 1100 lbs of lateral loading at 115 MPH. Uw Hornet turbine zorgt voor 1.100 pond van de zijdelingse belasting op 115 MPH. 
That is like a car with a rope tied to the top of your tower applying 1100 lbs to the tip of the mast in an attempt to pull it down. Dat is als een auto met een touw naar de top van je toren het toepassen van 1100 pond tot aan de punt van de mast in een poging naar beneden te trekken. Your tower manufacture should understand this. Uw toren productie zou dat moeten begrijpen. 
If you are in a cold area also remember about 'icing" that brings down more towers than just wind alone. In other words BUILD YOUR TOWERS TOUGH! Als u in een koude omgeving ook niet vergeten over 'icing' die naar beneden brengt meer torens dan alleen wind. Met andere woorden: Met torens stoer! 
Using schedule #80 1.5" steel water pipe is the best choice over the cheaper and more common schedule #40 pipe. Met behulp van schema # 80 1,5 "stalen pijp is de beste keuze over de goedkopere en meer gebruikelijke schema # 40 pijp. 

--------------------------------------------------------------------------------

Warnings; Waarschuwingen; 
PMA's are very polarity sensitive. PMA's zijn zeer polariteit gevoelig. Make sure you connect positive to positive when making your final battery connection!!! Zorg ervoor dat u een positieve verbinding te maken met positief bij het ​​maken van uw uiteindelijke verbinding met de accu! If you see sparks coming from the connector at the time of electrical hook up you may have the positive lead going to negative side of the battery. Als je ziet vonken uit de connector op het moment van elektrische haak kunt u de positieve draad gaan de negatieve zijde van de batterij te hebben. This may cause fires and burn out the coils in your PMA immediately. Dit kan leiden tot brand en burn-out de spoelen in de PMA onmiddellijk. 
Please note that these blades are very sharp and can cause severe injury if handled improperly. Let op: deze messen zijn zeer scherp en kan ernstig letsel veroorzaken als onjuist gebruik. Treat these blades with the same respect you would have for a sharp sword. Behandel deze bladen met hetzelfde respect je zou hebben voor een scherp zwaard. 
These blade sets can turn at well over 2000 RPM on a windy day and can cause severe bodily injury when they are spinning. Deze blade sets kan draaien op meer dan 2000 RPM op een winderige dag en kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken als ze draaien. Use extreme caution! Wees uiterst voorzichtig! Never mount or work on a wind turbine on a windy day. Nooit te monteren of te werken aan een windturbine op een winderige dag. Never place a turbine in any area that can be accessed by inexperienced persons or children. Plaats nooit een turbine op een plaats die toegankelijk is door onervaren personen of kinderen. We assume no liability for ANY injuries caused by these products. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel veroorzaakt door deze producten. 
If you short out the PMA wires to prevent free spinning you could burn out the PMA. Als u kort de PMA draden vrij draaiende te voorkomen dat je zou kunnen burn-out van de PMA. Never connect the positive to the negative output wires of the PMA together!! Nooit de positieve samen met de negatieve uitgang draden van de PMA! 

--------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONS AND ANSWERS VRAGEN EN ANTWOORDEN 
Q. How do you get the electricity down from the generator as it changes direction to face the wind? Q. Hoe krijg je de elektriciteit af van de generator als het van richting verandert om tegen de wind in? Would the wire get twisted without sliprings? Zou de draad gedraaid is zonder sleepringen? 
A. Our turbines do not have a tail that flips to the left or right in high winds so how can the wires get twisted??? A. Onze turbines hebben geen staart die draait naar links of rechts bij harde wind dus hoe kan de draden gedraaid is??? This is a 70 year old misconception left over from a bygone era when ALL wind turbines made in the 1930's would turn in one direction for high wind protection. Dit is een 70-jarige misvatting overgebleven van een vervlogen tijd dat alle windturbines die in de jaren 1930 zou in een richting te zetten voor hoge bescherming tegen de wind. This would set the stage for twisted wires since an old style wind turbine would tend to make one to many left or right turns. Dit zou het begin zijn van gedraaide draden, omdat een oude stijl windturbine zou de neiging om een ​​te maken om veel rechts of links af. 
Now in the age of carbon fiber and other advanced materials blade can take winds at hurricane speeds that would normally snap old style wooden propellers. Nu in de leeftijd van koolstofvezel en andere geavanceerde materialen blade kan wind op orkaan snelheden die normaal zou breken oude stijl houten propellers. Now-A-Days using rubber welding wire is all that is required for dependable power transmission down the pole. Nu-een-dag met behulp van rubber lasdraad is alles wat nodig is voor betrouwbare krachtoverbrenging van de paal. Weld Cable is made for twisting, abrasion and tension resistance. Weld-kabel is gemaakt voor draaien, slijtage en spanning weerstand. Like a giant rubber band welding cable will never be able to make enough turns to get twisted-up before it desperately wants to release it's build up of tension energy and literally unwind itself in the pole. Net als een gigantische elastiek laskabel zullen nooit in staat zijn om genoeg blijkt om twisted-up voordat het wanhopig wil geven is de opbouw van spanning energie en letterlijk zelf tot rust komen in de paal. Welcome to the new millennium and evolution from old ideas. Welkom op het nieuwe millennium en de evolutie van oude ideeën. 
THINK ABOUT IT - A wind turbine manufacture brags about there brushless PMA's since brushes are undependable, they admit to the terrible dependability of carbon brush generators! THINK ABOUT IT - Een windturbine fabricage opschept over zijn borstelloze PMA sinds borstels zijn onbetrouwbaar, ze toe te laten tot de verschrikkelijke betrouwbaarheid van de koolborstel generatoren! 
Now in the very next breath they then brag about the carbon brushes in there wonderful slip-ring assembly !! Nu in de zeer volgende adem zij dan opscheppen over de koolborstels daar prachtige slip-ring montage! See a conflict of interest here ?? Zie hier een belangenconflict? 

"Carbon brushes wear out, sooner or later but most often they fail by snapping like ice sickles in any "Koolborstels slijten, vroeg of laat maar meestal ze falen door klikken als ijs sikkels in een 

freezing weather and those are just a few of the cold hard facts against the use of carbon brushes in general" vriesweer en dat zijn slechts enkele van de koude harde feiten tegen het gebruik van koolborstels in het algemeen " 
--------------------------------------------------------------------------------


OTHER TOWER IDEAS USING WOOD FRAME Andere toren ideeën met behulp van HOUTEN FRAME 


  


--------------------------------------------------------------------------------


GET READY FOR THE WIND STROM More Hubbub / Self Straightening Hub - " Hub-Bub Talk HERE" GET READY FOR THE WIND STROM Meer drukte / Self Straightening Hub - " Hub-Bub HIER Talk " 

--------------------------------------------------------------------------------

BATTERY TALES: BATTERIJ TALES: 
Hints for people that are attempting to operate a household and are not on the grid: Tips voor mensen die proberen om een huishouden te beheren en om niet op het rooster: 
Get a fork lift battery! Hier krijg je een heftruck batterij! Try calling places that sell used fork lifts. Probeer te bellen plaatsen die gebruikt heftrucks verkopen. The 12 volt batteries that run fork lifts are the best! De 12 volt batterijen die vorkheftrucks lopen zijn de beste! Many of these old batteries are discarded because they can no longer operate a fork lift for a full 8 hour work day but they still have enough operational life to run your household for many decades. Veel van deze oude batterijen worden weggegooid, omdat ze niet meer werkt een heftruck voor een volledige 8 urige werkdag, maar ze hebben nog steeds genoeg levensduur tot uw huishouden te voeren voor vele decennia. Many can be bought at recycling prices and still have 100 times more amperage than a brand new bank of automotive type batteries that will only last for 2 or 3 years. Velen kunnen gekocht worden bij recycling prijzen en nog 100 keer meer stroom dan een nieuwe bank van auto-batterijen van het type dat alleen zal duren voor 2 of 3 jaar. 
Lifespan of battery types while engaged in demanding alternative energy use: Levensduur van de batterij typen terwijl hij in veeleisende alternatieve energie gebruik: 
Cheapest bargain store bought automotive battery - 6 to 8 months life before it goes to the junk heap. Goedkoopste koopje winkel gekocht autobatterij - 6 tot 8 maanden het leven voordat het naar de junk heap. 
Professional battery store bought T105 battery - 2 to 3 years life before it goes to the junk heap. Professionele batterij winkel gekocht T105 accu - 2 tot 3 jaar het leven voordat het naar de junk heap. 
Professional battery store bought L-16 battery - 4 to 7 years life before it goes to the junk heap. Professionele batterij winkel gekocht L-16 batterij - 4 tot 7 jaar het leven voordat het naar de junk heap. 
Industrial bought Fork Lift battery - The one I own is 31 years old now, I will let you all know when it finally dies. Industriële gekocht Fork Lift batterij - Degene die ik bezit is 31 jaar oud nu, ik zal u laten weten wanneer het uiteindelijk sterft. 
Customer Comments: "My fork lift battery has been powering our home for 27 years now and still charging strong! Reacties van: "Mijn heftruck batterij is het voeden van ons huis voor 27 jaar en nog steeds het opladen sterk! 
I feel sorry for the people using 105's or L-16's, that is a great way to go if your goal is to Ik heb medelijden met de mensen die 105 of L-16's, dat is een geweldige manier om te gaan als je doel is om 
create a mountain of useless lead within your life time or run out of power in the middle of dinner. een berg van nutteloze lood in je leven tijd of zonder stroom in het midden van het diner. 
This is the best advice you are ever going to get and it is your funeral if you do not listen! Dit is het beste advies dat u ooit gaat krijgen en het is uw begrafenis als u luistert niet! 
Our 12 volt /110 AC inverters can run for weeks at a time on our monster sized fork lift battery." Onze 12 volt / 110 AC omvormers kunnen lopen wekenlang in een tijd op ons monster grote heftruck batterij. " 

--------------------------------------------------------------------------------

Other peoples installations: Andere volkeren installaties: 
 

--------------------------------------------------------------------------------

Tech notes: If you use guy wires or guy chains Technische opmerkingen: Als u tuidraden of man kettingen 
be very sure to use heavy 'DRAW BAR' springs zeer zeker zwaar 'TREKBUIS' bronnen te gebruiken 
to take up any slack in the wires or chains if tot een van speling in de kabels of kettingen als 
the pole sinks down into wet soil during storms. de paal zakt naar beneden in vochtige bodem tijdens stormen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------

Custom 8 blade Hornet made by LES Custom 8 blad Hornet gemaakt door LES 
 
Pivot leverage arm on 40 foot main mast Pivot leverage arm op 40 voet grote mast 
 
Pivot leverage hinge point in concrete and wiring including negative ground Pivot leverage scharnierpunt in beton en leidingen met inbegrip van negatieve grond 
 
If you do not like guy wires try these design Als je niet van tuidraden Probeer de volgende ontwerp 

using only a 5 foot long piece of 1.5" by met slechts een 5 meter lange stuk van 1,5 "door 

#80 gauge pipe on the top and then # 80 meter buis aan de bovenkant en dan 

2.5" schedule #40 in the middle with a 2,5 "plannen # 40 in het midden met een 

threaded adapter and then 3" schedule #40 schroefdraad-adapter en vervolgens 3 "schema # 40 

at the base. aan de basis. 
DO NOT USE schedule #40 pipe on the top! DO schema # 40 pijp NIET GEBRUIKEN op de top! 

The top piece of 1.5" pipe must be schedule #80! De bovenste stuk van 1,5 "pijp moet schema # 80 zijn! 
 --------------------------------------------------------------------------------

NEW AGE Americana - The new look in American Suburbia NEW AGE Americana - De nieuwe look in de Amerikaanse Suburbia  - SEE MORE - ZIE MEER 
 

--------------------------------------------------------------------------------


SEE INSTALLATION VIDEOS COMING SOON ZIE VIDEO'S INSTALLATIE BINNENKORT --------------------------------------------------------------------------------

 FOR GRID FEEDING YOU MUST BUY 24 OR 48 VOLT RATED WIND TURBINE'S Voor GRID eten Je moet kopen 24 of 48 VOLT RATED windturbine 
For 48 Volt Battery Charging and Grid Feeding - Voor 48 Volt accu opladen en Grid Feeding - 
SPIN YOUR POWER METER BACKWARDS AND BACKWARDS Draai je power meter en 
SAVE MONEY ON YOUR MONTHLY POWER BILL BESPAAR op uw maandelijkse energierekening 
 GRID FEED With WIND POWER GRID FEED met windenergie 
Grid Feed with our 48 volt Hornet models HT48SC or HT48SCS Grid-feed met onze 48 volt Hornet modellen HT48SC of HT48SCS 
Keep in mind that you should have at least 4 to 6 wind turbines to justify the cost of Houd er rekening mee dat je moet ten minste 4 tot 6 windturbines moeten de kosten van het te rechtvaardigen 
this grid Inverter. dit raster Inverter. One wind turbine and one grid feeder is NOT a smart idea! Een windturbine en een raster feeder is NIET een slim idee! 
Think "Mini Wind Farm" here and then you are on the right track! Denk "Mini Wind Farm" hier en dan ben je op het juiste spoor! 
The GTFX3048 is a nice grid feeding unit for you to buy. De GTFX3048 is een leuke het voedingsbedrijf unit voor u om te kopen. 
For technical questions check with: Voor technische vragen contact op met: 
http://outbackpower.com/products/sinewave_inverter/grid_tie - http://outbackpower.com/products/sinewave_inverter/grid_tie - 
http://outbackpower.com/pdfs/manuals/gtfx_gvfx.pdf http://outbackpower.com/pdfs/manuals/gtfx_gvfx.pdf 
Please be sure to check this link for current availably, compatibly, Zorg ervoor dat u op deze link te controleren op de huidige Verkrijgbaar, die verenigbaar zijn, 
pricing and to familiarize yourself with all the statistics and other prijzen en vertrouwd te raken met alle statistieken en andere 
data before buying a Grid feeding inverter from them. gegevens voordat het kopen van een Netkoppeling omvormer van hen. 
RUN YOUR POWER METER BACKWARDS! BACKWARDS RUN je power meter! 
Build a Mini Wind Farm and Grid Tie to turn you power meter backwards. Bouw een Mini Wind Farm en Grid Tie om je power meter naar achteren te zetten. 

--------------------------------------------------------------------------------

Three Phase Power Transmission? Drie Fasen Power Transmission? Why Would You Use It? Waarom zou u het gebruiken? 
Hear The Other Side Of The Story. Hoor De Andere kant van het verhaal. 
Stop and think about it, AC is just a FLIP FLOPPING DC signal. Stop en denk na over het, AC is gewoon een FLIP fladderend DC signaal. 
VOLTS = PRESSURE so AC has NO more pressure than DC does! VOLT = druk, zodat AC heeft geen druk meer dan DC doet! 
 
"THE ONLY REASON YOU SHOULD EVER USE THREE PHASE IS TO RUN OR OPERATE AN INVERTER, "De enige reden u ooit GEBRUIKEN DRIEFASIG is het uitvoeren van of verzorgt INVERTER, 
TRANSFORMER OR OTHER POWER DEVICE THAT SPECIFICALLY REQUIRES 3-PHASE POWER INPUT" TRANSFORMER POWER OF ANDERE apparaat dat specifiek vereist 3-PHASE POWER INPUT " 
A. Wire Breakage A. draadbreuk 
I would NOT recommend the 3 phase method since you will have 3 small wires twisting in the pole and this is going to cause an electrical failure sooner or later. Ik zou niet aanraden de 3-fase methode, daar je 3 kleine draden te draaien in de paal en dit gaat om een ​​elektrische storing veroorzaken vroeger of later. 
With three wire stuffed into ONE wire pack they tend to always get knotted and kinked up when twisting just a little bit. Met drie draden gevuld in een draad pak ze de neiging om altijd geknoopt en geknikt op wanneer draaien maar een klein beetje. To much stress. Te veel stress. 
The way we install our systems using just one LARGE welding wire for the positive power going down the pole has enjoyed a 100% success rate! De manier waarop we onze systemen te installeren met slechts een grote lasdraad voor de positieve kracht naar beneden de paal heeft genoten van een 100% succes! It is very durable. Het is zeer duurzaam. 
B. Slowing Rust & Corrosion / DC negative grounding. B. vertragen Rust en corrosie / DC negatieve aarding. 
Another great unseen benefit for using the pole as the ground wire is that this STOPS rust by effectively ending electrolysis!!! Een ander groot voordeel voor het gebruik van onzichtbare de paal als de aardedraad is dat dit STOPT roesten door effectief een einde elektrolyse! 
Negative ground DC systems are extremely effective at slowing the oxidation of metal also known as "Rust & Corrosion" Negatieve grond DC-systemen zijn zeer effectief in het vertragen van de oxidatie van metaal ook wel bekend als "Rust en corrosie" 
This is why autos and even bridges like the Golden Gate are negatively grounded with a DC power systems to slow Rust & Corrosion. Dit is waarom auto's en zelfs bruggen, zoals de Golden Gate negatief geaard met een DC-systemen om Rust en corrosie vertragen. 
Breaking the AC/DC Long Distance Power Transmission Myth- Het doorbreken van de AC / DC Long Distance Power Transmission Myth- 
A Higher Voltage has much more to do with long distance power transmission over any of the AC / DC power arguments. Een hogere spanning heeft veel meer te maken met lange afstand overbrenging van het vermogen boven een van de AC / DC argumenten. 
FACT: 48 Volts of DC power will have demonstrable less FEIT: 48 Volt DC-stroom wordt aantoonbaar minder 
"Line Losses" levels when compared to say, 12 volts of AC power! "Line Verliezen" niveaus in vergelijking om te zeggen, 12 volt wisselstroom! Why? Waarom? 
Ultimately it is actually higher voltage that moves amperage in a wire since VOLTAGE = PRESSURE in electronic terms. Uiteindelijk is het eigenlijk een hoger voltage dat de stroomsterkte beweegt in een draad, omdat SPANNING = druk in elektronische termen. So if you need to run a power line 300 feet or more then you should seriously consider a 48 volt battery and power Inverter system! Dus als je nodig hebt om een ​​hoogspanningslijn loopt 300 meter of meer dan moet je serieus overwegen een 48 volt accu en omvormer-systeem! So why do power companies use AC power for long distances? Dus waarom energiebedrijven hebben AC macht te gebruiken voor lange afstanden? Using 50,000 Volts of DC would be ineffective since they are not trying to charge a battery. Met behulp van 50.000 volt van de DC-ondoelmatig zouden zijn, omdat ze niet proberen om een ​​batterij op te laden. 
AC power is easy to re-convert within any coil transformer. AC is makkelijk om opnieuw te zetten binnen een spoel transformator. The important part is that they are using 50,000 volts of HIGH VOLTAGE and that is the real key here and forget that it is AC or DC but rather concern yourself with the voltage. Het belangrijkste is dat ze 50.000 volt van hoogspanning gebruikt en dat is de echte sleutel hier en vergeten dat het AC of DC, maar zelf bezig te houden met de spanning. For long distances HAVING HIGH VOLTAGE is the BIG key! Voor lange afstanden met een hoge spanning is het BIG sleutel! 
All power is actually DC if you think about it! Alle macht is eigenlijk DC als je erover nadenkt! AC power is just DC power that is flip flopping back and forth at 60 cycles. AC is gewoon gelijkstroom die flip flop heen en weer bij 60 cycli. All power is DC in nature BUT not all power is HIGH VOLTAGE and that's the important part you need to remember. Alle macht is DC in de natuur, maar niet alle macht is hoge spanning en dat is de belangrijke rol die je moet onthouden. 
TRY IT YOURSELF but REMEMBER TO CHANGE THE WIRE SIZE FOR AC AND DC Probeer het zelf maar denk eraan de draaddoorsnede voor AC en DC VERANDEREN 
DC using #6 wire gives LESS LINE LOSE THAN AC SYSTEMS USING 14 or 12 Gauge extension cord so DO NOT BE FOOLED BY CHEAP TALK! AC is not the best idea fro long distence power transmission, HIGHER VOLTAGE IS! In-fact to get equal line loses to DC # 6G you would need to run ALL 3 wires as #8 gauge and that's way more expensive! DC met behulp van # 6 draad geeft minder LINE verliezen dan AC-systemen met 14 of 12 Gauge verlengsnoer dus niet voor de gek houden door goedkope TALK! AC is niet het beste idee weer lange distence overbrenging van het vermogen, hogere spanning is! In-feite te krijgen gelijk lijn verliest van DC # 6G u zou moeten ALLE 3 draden draaien als # 8 meter en dat is veel duurder! 
The truth about 3-Phase traviling further is much over rated. De waarheid over 3-fasen traviling is verder veel over rated. In order for 3-phase AC to go the same distance as DC you would Om voor 3-fase AC om de dezelfde afstand als DC zal je op 
have to use THREE #8 gauge wires and now for DC you only need to use TWO 6 gauge wires (about 45% savings in copper wire) moet drie # 8 meter kabels te gebruiken en nu voor DC hoeft u alleen maar twee 6 meter draden te gebruiken (ongeveer 45% besparing in koperdraad) 
FOR THE SAME LINE LOSES. VOOR DE dezelfde lijn verliest. To find out the truth use THIS calculator LINK - http://www.hydrogenappliances.com/wireocpd_ver_1.html Om de waarheid Gebruik deze calculator LINK - http://www.hydrogenappliances.com/wireocpd_ver_1.html 
The AC propaganda is built up by sellers who can ONLY build AC PMA's - We build both AC and DC so " Selling the TRUTH " is our only agenda. De AC-propaganda wordt opgebouwd door verkopers die alleen bouwen AC PMA's - Wij bouwen zowel AC als DC dus "Het verkopen van de WAARHEID" is onze enige agenda. 
SEE FOR YOURSELF USING THE SOFTWARE BELOW. ZIE VOOR JEZELF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE HIERONDER. 
POWER POWER 

POWER DROP CALCULATOR POWER DROP CALCULATOR 

Remember when calculating DC two-wire and AC three-wire THAT YOU most also change the wire size since the three wire AC generally uses smaller wire sizes than two wire single phase DC systems do. Vergeet bij het ​​berekenen van DC twee-aderige en AC drie-aderige die u het ook de draad grootte veranderen aangezien de drie draden AC over het algemeen gebruikt kleinere draaddikte dan twee draden enkele fase DC-systemen te doen. If you do not change the wire size it will APPEAR as if AC is better for long distance wire runs. Als u geen invloed op de draaddikte het zal lijken alsof AC is beter voor de lange afstand draad runs. The truth is the HIGH VOLTAGE is the key to running power over LONG distances. De waarheid is dat de High Voltage is de sleutel tot de macht lopen over lange afstanden. 
This has nothing to do with AC or DC. Dit heeft niets te maken met AC of DC. 

Selecteer Kabel grootte ...14 AWG (15/--A)12 AWG (25/20A)10 AWG (30/25A)8 AWG (40/30A)6 AWG (55/40A)4 awg (70/55A)3 awg (85/65A)2 AWG (95/75A)1 awg (110/85A)1/0 AWG (125/100A)2/0 AWG (145/115A)3/0 AWG (165/130A)4/0 AWG (195/150A)250MCM (215/170A)300MCM (240/190A)350MCM (260/310A)400MCM (280/225A)500MCM (320/260A)600MCM (355/285A)750MCM (400/320A) HINT: Input the wire/cable size example of ONE LEG ONLY of the AC or DC wire being used in the actual wire pack. TIP: Voer de draad / kabel grootte voorbeeld van een been ALLEEN van de AC-of DC-kabel worden gebruikt in de eigenlijke draad pack. 

 input load current in amperes ingang belasting in ampère 

Selecteer spanning ...2V5V6V8V9V10V12V14V18V20V24V28V36V48V60V115V120V208V220V240V277V380V416V440V480V550 V575 V600V Voltage Spanning 

Selecteer het systeem type ...DC (2-draads)AC enkelfase (2-draads)AC 3-fase (3-draads) AC/DC? AC / DC? 

Selecteer dirigent type ...koperen geleideraluminium geleider Conductor material Dirigent materiaal 

Selecteer geleidertemperatuur ...20C (68F)25C (77F)30C (86F)35C (95F)40C (104F)45C (113F)50C (122F)55C (131F)60C (140F)65C (149F)70C (158F)75C (167F)80C (176F)85C (185F)90C (194F) Temp Temp 

Selecteer het type buis ...PVC-buisaluminium buisstalen buisgeen conduit Protection Bescherming 

Selecteer aantal dradenEen draad (aardedraad berekening)2-draads pack (AC / DC een fase)3 draden pack (AC drie fasen)4 geleiders (draden verdubbeld) TWO wires for DC and THREE wires for AC 3 phase Twee draden voor DC en drie draden voor AC 3 fase 

 Input length of cable in feet (point A to B) Input lengte van de kabel in de voet (punt A naar B) 
 


 


Estimated Voltage Drop Loss Geschatte Voltage Drop Verlies 
   

 
 

 
REMEMBER THAT THE EVOLUTION OF THE MODERN WIND TURBINE NOT TO USE SLIP RINGS COMES FROM VERGEET NIET DAT DE EVOLUTIE VAN DE moderne windturbine niet uit te glijden RINGS gebruiken is afkomstig uit 
THE USE OF HEAVY RUBBER WELDING WIRE . Het gebruik van zware RUBBER lasdraad. USING A CHEAP EXTENSION CORD IS NOT PART OF THAT EVOLUTION Gebruik van een goedkope VERLENGSNOER is GEEN onderdeel van die evolutie 
AND IT WILL NOT WORK FOR VERY LONG. EN het zal niet werken voor zeer lang. ALSO USE THE VOLTAGE DROP CALCULATOR AND LOOK UP THE POWER Gebruik ook de spanningsval CALCULATOR en zoek de POWER 
LOSSES CAUSED BY USING UNDERSIZED 12 or 14 GAUGE EXTENSION CORD ON 3-PHASE INSTEAD OF #10 GAUGE MIN! VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ondermaatse 12 of 14 gauge VERLENGSNOER op 3-FASE IN PLAATS VAN # 10 steken per inch MIN! 
(OR USING #6 WELDING WIRE ON DC SYSTEMS) (Of gebruik # 6 Lasdraad ON DC SYSTEMEN) 

http://www.youtube.com/watch?v=fwap_Jl0in8 http://www.youtube.com/watch?v=fwap_Jl0in8 

--------------------------------------------------------------------------------

Lightning Strike Protection. Lightning Strike bescherming. 
So far I have never actually heard or seen any cases of a turbine being hit by lightning,,,, EVER!!!!! Tot dusver heb ik nooit gehoord of gezien geen gevallen van een turbine wordt getroffen door de bliksem,,,, OOIT!! 
Still waiting,,,, it should be interesting to see what's left over if one EVER gets hit. Ik wacht nog steeds,,,, moet het interessant om te zien wat er overblijft als je ooit wordt geraakt. 
In the case of lightning the turbines will probably be destroyed. Bij blikseminslag de turbines waarschijnlijk worden vernietigd. 
We have no remedy for a direct lightning strike and until it actually happens we are not going to worry about it much. We hebben geen remedie voor een directe blikseminslag en tot het daadwerkelijk gebeurt gaan we niet te veel zorgen over te maken. 
We have had at least 11 reported cases of people shooting turbines with guns. We hebben hadden ten minste 11 gevallen gemeld van mensen schieten turbines met geweren. (They do make tempting targets for bored target shooters) (Ze maken wel verleidelijk doelstellingen voor verveelde sportschutters) te duperen 
So statistically speaking you be better off getting a bullet proof shield for your turbines instead of worrying about any lightning Strikes. Dus statistisch gezien je beter af om een ​​kogelvrij schild voor uw turbines in plaats van zorgen te maken over eventuele blikseminslag. 

--------------------------------------------------------------------------------

NOT CHARGE CONTROLLERS WORK Niet opgeladen controllers werken 
BATTERY CONTROLLERS WORK BATTERIJ controllers werken 
Never send the power from a wind turbine into a THROUGH CHARGE controller! Stuur nooit de kracht van een windturbine in een VIA controller CHARGE! The power coming from the wind turbine MUST go De kracht die uit de windturbine MOET gaan 
directly to the battery. direct op de accu. After that point do waht ever you need with the power as it will be SMOOTH and BUFFERED. Na dat punt niet waht je ooit nodig hebt met de macht als het zal zijn SMOOTH en gebufferd. 
Next make sure that the battery does not over-charge you can add a battery regulator with a Volgende ervoor te zorgen dat de batterij niet doet over-charge kunt u een accu regelaar toe te voegen met een 
dump load. dumpen belasting. The reason of this is that during wind storms turbines can put out enough high voltage to FRY in line controllers De reden hiervan is dat tijdens stormen turbines kunnen blussen voldoende hoge spanning aan de FRJ in lijn controllers 
and in many case the pulsing voltage that comes out of a wind turbine can confuse the controllers computer. en in veel gevallen de pulserende spanning die voortkomt uit een windturbine kan verwarren de controllers computer. Best to connect direct! De beste aan te sluiten direct! 
Wire size and dump loads / extra notes- Wire grootte en dump belastingen / extra noten- 
The great thing about wind power is that the voltage goes up along with the wattage making power transmission very linear. Het mooie van windenergie is dat de spanning gaat samen met de wattage maken van overbrenging van het vermogen heel lineair. 
Do not try to stop a turbine by shorting out the wires! Probeer niet om een turbine te stoppen door kortsluiting in de draden! If the wind gets over 50 MPH they will burn out. Als de wind krijgt meer dan 50 MPH ze zullen opbranden. Just let them free spin. Laat hen vrij spin. 
The best plan is always to use ALL OF the power during high wind events!!!!!! Het beste plan is altijd om alle kracht te gebruiken tijdens harde wind events!! 
I have made about 500 Gallons of FREE hot water during the biggest wind storms we get around here. Ik heb ongeveer 500 liter gratis warm water tijdens de grootste stormen krijgen we hier in de buurt. 
We take lots of luxurious and FREE hot water bubble baths after a wind storm : ) We nemen veel luxe en gratis warm water bubbelbaden na een storm:) 
High Wind Speed Protection Hoge windsnelheden bescherming 

--------------------------------------------------------------------------------

 Spinning does NOT equal power! Spinning is niet gelijk aan de macht! 
 
There are many blades on the market that can spin in any tiny little Er zijn veel bladen op de markt die kan draaien in een heel klein 
breeze BUT spinning SLOW will NEVER give you high charging amperage! MAAR wind draaien SLOW zal NOOIT geven u een hoge amperage opladen! 
Our blades coupled to our LOW cogging and easy turning PMA's will spin Onze bladen gekoppeld aan onze LOW cogging en makkelijk te draaien PMA zal draaien 
800% faster than fat wind turbine blades that look pretty spinning. 800% sneller dan vet windturbine bladen die er behoorlijk draaien. 
DO NOT BE TRICKED BY BLADES THAT SPIN SLOWLY ALL THE Laat u niet beïnvloeden door bladen die langzaam SPIN ALLE 
TIME BUT NEVER "TAKE OFF" into the high RPM range when the TIJD MAAR NOOIT "TAKE OFF" in het hoge toerental als de 
wind blows. wind waait. You want electricity and not a "lawn ornament" : ) U wilt elektriciteit en niet een "gazon ornament ':) 
For a direct drive PMA speed is way more important! Voor een directe aandrijving PMA snelheid is veel belangrijker! 

--------------------------------------------------------------------------------

BUY A POWER METER KOOP EEN POWER METER  


--------------------------------------------------------------------------------

CLICK HERE FOR OLDER MODEL MIDDLE OF YEAR 2001 INSTRUCTION SHEETS KLIK HIER VOOR ouder model MIDDEN VAN HET JAAR 2001 datasheets 
CLICK HERE FOR FIRST MODEL YEAR 1992 INSTRUCTION SHEETS KLIK HIER VOOR EERSTE MODEL jaar 1992 of datasheets 
nd turbines w nd turbines w 


--------------------------------------------------------------------------------

Do you have low wind and can't get up to charging voltage?? Heeft u weinig wind en kan niet opstaan ​​om laadspanning? - Try SERIES / PARALLEL wiring for battery charging. - Probeer serie / parallel bedrading voor opladen van de batterij. 

--------------------------------------------------------------------------------

ORDER 10G BESTELLEN 10G YELLOW WIRE CONECTORS HERE Gele draad CONECTORS HIER 

--------------------------------------------------------------------------------

  

 
Questions??? Vragen??? For Fast Email Service Email Us Please. Voor Fast E-mail service E-mail ons aub. 
For FAST Technical Support Please Email Us Now! Voor een snelle technische ondersteuning Neem nu E-mail ons! 
  and CHECK OUT en CHECK OUT 

 NO PAPER company policy. PAPIER beleid van de onderneming. We have no written literature. We hebben geen geschreven literatuur. 
Over 175,000,000 tons of paper and other wood products are dumped into landfills annually world over. Meer dan 175 miljoen ton papier en andere houtproducten worden gedumpt op stortplaatsen per jaar overal ter wereld. 
We offer only non-polluting electronically generated information that is served here on this web site. Wij bieden alleen niet-vervuilende elektronisch gegenereerde informatie die hier wordt geserveerd op deze website. 

--------------------------------------------------------------------------------

 dro pow dro pow 

ind mills PMG Permanent agnet generator PMA wind turbine hydro power w ind molens PMG Permanente agnet generator PMA windturbine waterkracht w 


--------------------------------------------------------------------------------


Hit 871744-Times Hit 871744-Times 

By 122-57-236-122.jetstream.xtra.co.nz Door 122-57-236-122.jetstream.xtra.co.nz 

€ 0.00

Aantal